logo Nye metoder

ID2019_032

Ocrelizumab (Ocrevus) - Indikasjon II - Revurdering

Behandling av primær progressiv multippel sklerose (PPMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.02.2019
Sendt inn av
Roche Norge AS
ID-nummer
ID2019_032
Om metoden
Legemiddel til behandling av primær progressiv MS (PPMS) - revurdering.

Innspill (Oppdatert 07.11.2019)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
Bestillerforum RHF avventer pågående fullstendig metodevurdering ved Folkehelseinstituttet.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 55-19.

​Forslag (11.02.2019)

Metodevurdering

​Legemidlet inngår i fullstendig metodevurdering (ID2019_018)

Beslutning

Beslutning tatt
25.05.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020
Ocrelizumab (Ocrevus) innføres ikke til behandling av PPMS.

Det foreligger ikke dokumentasjon for at effekten av ocrelizumab er større enn ved bruk av rituksimab. Sammenlignet med rituksimab er behandling med ocrelizumab ikke kostnadseffektiv.
(Dette er del av beslutning for ID2019_018)

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020 under sak 52-2020.