logo Nye metoder

ID2015_059

Ocrelizumab (Ocrevus)

Behandling av voksne pasienter med relapserende former for multippel sklerose (RRMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske eller billeddiagnostiske funn.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
02.02.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_059
Om metoden
Behandling av voksne pasienter med relapserende former for multippel sklerose (RMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske eller billeddiagnostiske funn. Se også metode ID2018_004

Beslutning i Bestillerforum RHF (09.03.2018)
Bestillerforum RHF ber om at oppdrag endres til: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ocrelizumab (Ocrevus) til behandling av voksne pasienter med relapserende former for multippel sklerose (RMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske eller billeddiagnostiske funn. Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk vurdere underveis i arbeidet om det vil være behov for å dele opp metodevurderingen.

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.01.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Ocrelizumab ved behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose.

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.03.2015)
Bestillerforum RHF ber ikke om en hurtig metodevurdering på nåværende tidspunkt. Det er for tidlig å fatte en beslutning. Kunnskapssenteret og Statens legemiddelverk følger metoden og melder inn et oppdatert metodevarsel på et senere tidspunkt.  

Metodevarsel (02.02.2015)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.01.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.01.2017
Ferdigstilt
24.04.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 18.05.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering og notat.

Beslutning

Beslutning tatt
22.10.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

Leverandøren har ikke ønsket å gi et nytt pristilbud. Beslutningsforum for nye metoder opprettholder derfor gjeldende beslutning fra sitt møte 18.11.2019 (Sak 119-2019):

 

  1. ​Ocrelizumab (Ocrevus) innføres ikke til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).​
  2. Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er altfor høy i forhold til dokumentert effekt. Det er ikke dokumentert at Ocrelizumab (Ocrevus) har en nytte som tilsier at dette preparatet kan ha en vesentlig høyere pris enn tilsvarende behandlingsalternativer til bruk ved behandling av RRMS.

 

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 116-2021.​​


 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019):

1. Ocrelizumab (Ocrevus) innføres ikke til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

2. Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er alt for høy i forhold til dokumentert effekt. Det er ikke dokumentert at Ocrelizumab (Ocrevus) har en nytte som tilsier at dette preparatet kan ha en vesentlig høyere pris enn tilsvarende behandlingsalternativer til bruk ved behandling av RRMS.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019 under sak 119-2019. 

Beslutningsforum for nye metoder (22.10.2018):

Det vises til at fagdirektørene i RHF-ene har gitt unntak på gruppenivå for behandling med rituksimab ved multippel sklerose (MS).


1. Okrelizumab (Ocrevus) innføres ikke til behandling av relapserende former for multippel sklerose.
2. Det gjøres en ny vurdering når Folkehelseinstituttet har ferdigstilt den pågående fullstendige metodevurderingen for MS.