logo Nye metoder

ID2021_046

Odevixibat (Bylvay)

Behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase (PFIC) hos pasienter 6 måneder eller eldre.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_046
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av familiær intrahepatisk kolestase.

​​​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)

Oppdatert 05.10.2022*

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for odevixibat til behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase (PFIC) hos pasienter på 6 måneder eller eldre. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 068-21.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for odevixibat til behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
02.02.2022
Ferdigstilt
21.06.2023

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


 

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 22.06.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ​(publisert 11.10.2022)

Prisnotat (datert 20.06.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.08.2023)

    1. Odeviksibat (Bylvay) innføres ikke til behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase (PFIC) hos pasienter på 6 måneder eller eldre.
    2. Prisen på legemidlet er altfor høy, og står ikke i et rimelig forhold til dokumentert klinisk nytte.
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.08.2023 under sak 095-2023.