logo Nye metoder

ID2015_034

Ofatumumab (Arzerra) - Indikasjon II

Førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.09.2015
Sendt inn av
Leverandør, Novartis Norge AS
ID-nummer
ID2015_034
Om metoden
Legemiddel som behandling ved kronisk lymfatisk leukemi

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.10.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av ofatumumab (Arzerra) som førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) ved Statens legemiddelverk.

Forslag​sskjema

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.10.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
11.01.2016
Ferdigstilt
30.11.2016

​Rapporten ble klarert i Bestillerforum RHF den 09.01.2016 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurderingsrapport

Beslutning

Beslutning tatt
23.01.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder
    1. Ofatumumab (Arzerra) innføres til førstelinjebehandling av pasienter som har kronisk lymfatisk leukemi og som er uegnet for fludarabinbasert terapi.
    2. Fremtidige indikasjoner er ikke omfattet av denne beslutningen, og det må gjøres nye metodevurderinger for nye indikasjoner. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter skal samme pris gjelde for alle indikasjoner.
    3. Beslutningen om innføring forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå og lik eller lavere pris enn rimeligste variant av rituksimab.
    4. Ofatumumab (Arzerra) skal inngå i fremtidige LIS-anbud for legemidler til behandling av pasienter som har KLL og som er uegnet for fludarabinbasert terapi.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.01.2017 finner du her, se sak 4-2017.