logo Nye metoder

ID2020_066

Ofatumumab (Kesimpta) - Indikasjon IV

MULTIPPEL SKLEROSE - Behandling av voksne pasienter med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_066
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av multippel sklerose (MS) som er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
Folkehelseinstituttet gjør en forenklet vurdering hvor de oppdaterer den helseøkonomiske modellen i den fullstendige metodevurderingen som er gjort på MS (ID2018_004) med data for ofatumumab til behandling av voksne pasienter med relapserende former for multippel sklerose (MS). Oppdaterte analyse-resultater følges opp med et prisnotat som utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 162-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Forenklet vurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Ferdigstilt
10.05.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 12.05.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Oppdatert prisnotat (30.08.2021)

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.02​.2023)​ 

  1. Ofatumumab (Kesimpta) innføres til behandling av voksne med relapserende former for multippel sklerose (RMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske eller bildediagnostiske funn når annet, rimeligere anti-CD20 antistoff er vurdert uegnet.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.04.2023, da ny pris kan gjelde fra denne dato.  

​Les mer om beslutningen i sakspapirer​ og  protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 20.02.2023 under sak 019-2023.​


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.02​.2023)​ 

Saken ble trukket.

Beslutningsforum for nye metoder ber Sykehusinnkjøp HF levere et motbud til firma.


​Les mer om beslutningen i protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 014-2023 og sak 017-2023.​

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

Det er mottatt et nytt tilbud fra leverandør der prisen opprettholdes men med indikasjon for følgende populasjon: Behandlingsnaive- og pasienter med RRMS med aktivitet når ett annet høyeffektivt legemiddel har blitt vurdert, men ansees som uegnet. Beslutningsforum for nye metoder opprettholder derfor gjeldende beslutning fra sitt møte 31.05.2021 (Sak 064-2021): 


 1. Ofatumumab (Kesimpta) innføres ikke.
 2. Prisen på legemidlet er for høy. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 115-2021.​


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

  1. Ofatumumab (Kesimpta) innføres ikke til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).
  2. Prisen på legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at ofatumumab (Kesimpta) har en nytte som tilsier at dette preparatet kan ha en vesentlig høyere pris enn tilsvarende behandlingsalternativer til bruk ved behandling av RRMS.
  3. Sykehusinnkjøp bes forhandle videre med leverandøren om pris for hele eller deler av den aktuelle pasientpopulasjonen.
  4. Beslutningsforum viser samtidig til ID2021_019 (natalizumab) og ID2015_059 (ocrelizumab) og ber om at Sykehusinnkjøp forhandler tilsvarende med leverandørene av de aktuelle legemidlene. Det bes om at sakene gjøres klar for samtidig beslutning så snart som mulig. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 064​-2021.