logo Nye metoder

ID2022_056

Oktreotid (Mycapssa)

I kapselformulering til behandling av akromegali.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.03.2022
Sendt inn av
Sykehusinnkjøp HF
ID-nummer
ID2022_056
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av akromegali, en kronisk sykdom som skyldes overproduksjon av veksthormon. Oktreotid hemmer produksjonen av veksthormon. Ny formulering!

Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022):
​Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget da firma ikke har intensjon om å markedsføre legemidlet i Norge. Saken sendes til de regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder videre håndtering av saken.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 216-22 .

​....................................................................................................................................

Forslag​

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022)
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for oktreotid (Mycapssa) i kapselformulering til behandling av akromegali.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 090-22.

Beslutning

Beslutning tatt
23.01.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

​Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (23.01.2023)​

  • ​Fagdirektørmøte tar til orientering at følgende oppdrag er avbestilt av Bestillerforum: ID2022_056 Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for oktreotid (Mycapssa) i kapselformulering til behandling av akromegali.
  • Legemidlet skal ikke benyttes til dakromegali.
  • Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder. 

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 016-2023.​ ​