logo Nye metoder

ID2022_078

Oktreotid (Sandostatin, Sandostatin LAR, Octreoanne)

Behandling av akromegali (se full indikasjonstekst under)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_078

I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de
overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i
spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

​Prisnotat (publisert 20. juni 2022)

 

Fullstendige indikasjonstekster for oktreotid (Sandostatin, Sandostatin LAR, Octreoanne):

Sandostatin: Symptomatisk kontroll og reduksjon av veksthormon (GH)
og IGF-1 plasmanivåer hos pasienter med akromegali som er
utilstrekkelig kontrollert med kirurgisk behandling eller stråling.
Akromegalipasienter som ikke egner seg til eller ikke ønsker å gjennomgå
kirurgi, eller i interimperioden inntil strålebehandling gir full effekt.
Symptomlindring forbundet med funksjonelle gastroenteropankreatiske
(GEP) endokrine tumorer. Det er ikke en antitumorbehandling og den er
ikke kurativ. Forebygging av komplikasjoner etter pankreaskirurgi.
Øyeblikkelig behandling for å stoppe blødning og beskytte mot gjentatt
blødning pga. gastroøsofagusvaricer hos pasienter med cirrhose. Brukes i
forbindelse med spesifikk behandling, som endoskopisk skleroterapi.
Behandling av TSH-produserende hypofyseadenom når sekresjonen ikke
normaliseres etter kirurgi og/eller strålebehandling, hos pasienter hvor
kirurgi ikke er egnet eller hos pasienter som har fått strålebehandling,
inntil strålebehandling gir effekt.


Sandostatin LAR: Akromegali når kirurgisk behandling ikke er
hensiktsmessig eller effektivt, eller i interimperioden inntil
strålebehandling gir full effekt. Behandling av symptomer forbundet med
funksjonelle gastroenteropankreatiske endokrine tumorer. Behandling av
avanserte nevroendokrine tumorer i mellomtarm eller med ukjent
primær opprinnelse, hvor annen opprinnelse enn mellomtarmen er
utelukket. Behandling av TSH-produserende hypofyseadenom når
sekresjonen ikke normaliseres etter kirurgi og/eller strålebehandling, hos
pasienter hvor kirurgi ikke er egnet eller hos pasienter som har fått
strålebehandling, inntil strålebehandling gir effekt.


Octreoanne: Behandling av akromegalipasienter når kirurgisk
behandling ikke er hensiktsmessig eller effektivt, eller i interimperioden
inntil strålebehandling gir full effekt. Behandling av pasienter med
symptomer forbundet med funksjonelle gastroenteropankreatiske
endokrine tumorer, f.eks. karsinoide tumorer som kjennetegnes av
karsinoid syndrom. Behandling av pasienter med avanserte
nevroendokrine tumorer i distale jejunum og ileum (midgut) eller av
ukjent primær opprinnelse, hvor annen opprinnelse enn nedre del av
tynntarmen (midgut) er utelukket. Behandling av TSH-produserende
hypofyseadenom; når sekresjonen ikke normaliseres etter kirurgi og/eller
strålebehandling, hos pasienter hvor kirurgi er uegnet eller hos pasienter
som har fått strålebehandling, inntil strålebehandling gir effekt.

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06​.2022)​ 

Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

    1. Oktreotid (Sandostatin®, Sandostatin LAR®, Octreoanne®) innføres til bruk ved nevroendokrine svulster

    2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.

    3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.​