logo Nye metoder

ID2018_044

Olaparib (Lynparza) - Indikasjon III

Behandling i monoterapi til pasienter med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner og HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
14.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_044
Om metoden
Legemiddel til behandling av brystkreft

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.09.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for olaparib (Lynparza) til behandling av HER2-negativ metastatisk brystkreft hos pasienter med mutasjon i BRCA 1/2, som er tidligere behandlet med kjemoterapi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09.2018) kommer her, se sak 146-18.

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om metodevurdering.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 81-18.

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.