logo Nye metoder

ID2018_044

Olaparib (Lynparza) - Indikasjon III

Behandling i monoterapi til pasienter med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner og HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
14.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_044
Om metoden
Legemiddel til behandling av brystkreft

Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (27.05.2024)

Den aktuelle leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 27.05.2024, sak 088-24.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.09.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for olaparib (Lynparza) til behandling av HER2-negativ metastatisk brystkreft hos pasienter med mutasjon i BRCA 1/2, som er tidligere behandlet med kjemoterapi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09.2018) kommer her, se sak 146-18.

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om metodevurdering.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 81-18.

 

 

Metodevurdering

Status (31.05.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Notatet ble 31.05.2024 sendt til de regionale helseforetakene, som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2018_044 (PDF) (publisert 31.05.2024)