logo Nye metoder

ID2018_121

Olaparib (Lynparza)- Indikasjon IV

Monoterapi til vedlikeholdsbehandling for pasienter med BRCA-mutert eggstokk-, eggleder- eller bukhinnekreft som har respondert på førstelinjebehandling med platina basert kjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.11.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk (metodevarsel) og Avdeling for gynekologisk kreft, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus (forslag)
ID-nummer
ID2018_121
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk om å prioritere hurtig metodevurdering av olaparib (Lynparza) til pasienter med BRCA mutasjon som har respondert på førstelinjebehandling med platinum-basert kjemoterapi (ID2018_121). Statens legemiddelverk har mottatt dokumentasjonspakke i denne saken 12.03.2019 og metodevurderingen er påbegynt. Bestillerforum RHF ber om tilbakemelding om når oppdrag kan forventes ferdigstilt og om det også skal inkludere et prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF, LIS. Dersom firma ikke leverer fullstendig dokumentasjon til oppdraget, ber Bestillerforum RHF Statens legemiddelverk selv å innhente dokumentasjon og gjennomføre oppdraget.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak Eventuelt(2)

​Forslag

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for olaparib (Lynparza) til vedlikeholdsbehandling av kreft med BRCA-mutasjon i eggstokker, eggledere og bukhinne.

Protokoll fra Bestillerforum finner du her, se sak 194-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.12.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
12.03.2019
Ferdigstilt
12.03.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 31.03.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
27.04.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.04.2020)

1. Olaparib (Lynparza) kan innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med avansert (FIGO stadium III og IV) BRCA1/2-mutert (kimbanen og/eller somatisk) høygradig kreft i eggstokk-, eggleder- eller bukhinnekreft som responderer (fullstendig eller delvis) etter fullført førstelinje platinabasert kjemoterapi.


2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 27. april 2020.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.04.2020 under sak 38-2020.