logo Nye metoder

ID2019_103

Olaparib (Lynparza) - Indikasjon V

Monoterapi til vedlikeholdsbehandling av metastatisk kreft i bukspyttkjertelen hos voksne med BRCA mutasjon som ikke har progrediert etter førstelinjebehandling med kjemoterapi.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
20.09.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_103
Om metoden
Legemiddel til behandling av kreft i bukspyttkjertelen med BRCA mutasjon.

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (27.05.2024)

Den aktuelle leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 27.05.2024, sak 088-24.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for olaparib (Lynparza) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av metastatisk kreft i bukspyttkjertelen hos voksne med BRCA- mutasjon som ikke har progrediert etter førstelinjebehandling med kjemoterapi.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 183-19.

 

Metodevurdering

Status (31.05.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Notatet ble 24.04.2024 sendt til de regionale helseforetakene, som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2019_103 (PDF) (publisert 31.05.2024)