logo Nye metoder

ID2020_008

Olaparib (Lynparza) - Indikasjon VI

Monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske) som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.02.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_008
Om metoden
Legemiddel til behandling av prostatakreft

 

Interregionalt fagdirektørmøte (19.06.2023)

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder 19.06.2023 medfører at gruppeunntaket for olaparib som monoterapi til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA1/2-mutasjoner som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel (ID2020_008) opphører fra i dag.

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (21.06.2021)
De regionale fagdirektørene gir unntak på gruppenivå for olaparib som monoterapi til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA1/2-mutasjoner som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel. Unntaket gjelder frem til saken fremmes for Beslutningsforum i løpet av høsten 2021. Link til beslutningen om unntak her.

Metodevarsel (13.02.2020)​

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 
Oppdatert 15.03.2021*
En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for olaparib (Lynparza) som monoterapi til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske) som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel.


* Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for olaparib (Lynparza) til behandling av metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC), for pasienter med HRRgenmutasjon, etter ny antiandrogen hormonbehandling.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 056-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Hurtig metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
21.12.2020
Ferdigstilt
22.02.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 27.02.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert første gang 10.08.2022. Oppdatert versjon publisert 19.08.2022).

Prisnotat (datert 22.02.2023)
 

Beslutning

Beslutning tatt
19.06.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.06.2023)

    1. Olaparib (Lynparza) innføres som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske) som har progrediert etter behandling med nye hormonelle legemidler og hvor behandling med docetaksel, kabazitaksel og radium-223 har gitt utilstrekkelig effekt eller ikke er egnet
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 19.06.2023 under sak 075-2023.     

 

Interregionalt fagdirektørmøte (19.06.2023)

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder 19.06.2023 medfører at gruppeunntaket for olaparib som monoterapi til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA1/2-mutasjoner som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel (ID2020_008) opphører fra i dag.