logo Nye metoder

ID2022_005

Omburtamab I-131

Behandling av nevroblastom med CNS / leptomeningeale metastaser.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
10.12.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_005
Om metoden
Legemiddel (infusjonsvæske) til behandling av nevroblastom med sentralnervesystem (CNS) / leptomeningeale metastaser

Metodevarsel​​

Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022)
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Omburtamab I-131 til behandling av nevroblastom med sentralnervesystem (CNS) /
leptomeningeale metastase. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet involveres i arbeidet med å
belyse strålevernfaglige problemstillinger knyttet til metoden.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her , se sak 006-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.01.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat.
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF.

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.