logo Nye metoder

ID2022_005

Omburtamab I-131

Behandling av nevroblastom med CNS / leptomeningeale metastaser.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
10.12.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_005
Om metoden
Legemiddel (infusjonsvæske) til behandling av nevroblastom med sentralnervesystem (CNS) / leptomeningeale metastaser

Metodevarsel​​

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Søknaden om markedsføringstillatelse er avslått. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 047-24.

Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022)
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Omburtamab I-131 til behandling av nevroblastom med sentralnervesystem (CNS) /
leptomeningeale metastase. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet involveres i arbeidet med å
belyse strålevernfaglige problemstillinger knyttet til metoden.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her , se sak 006-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.01.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat.
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF.

Søknaden om markedsføringstillatelse er avslått.