logo Nye metoder

ID2019_066

Osilodrostat (Isturisa)

Behandling av endogent Cushings syndrom hos voksne
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_066
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling ved Cushings syndrom

Metodevarsel​

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)

Oppdatert 23.07.2021*

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for osilodrostat til behandling av endogent Cushings syndrom hos voksne.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finnes her, se sak 103-19.

*Tidligere beslutning: En forenk​let metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for osilodrostat til behandling av endogen Cushings syndrom (CS).

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.06.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
17.02.2021
Ferdigstilt
12.11.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 21.11.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

​Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
13.12.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.12​.2021)​ ​

  1. Osilodrostat (Istrurisa) innføres ikke til behandling av endogent Cushings syndrom hos voksne.
  2. Prisen er betydelig høyere enn annen tilgjengelig behandling, og leverandør har ikke dokumentert at osilodrostat (Isturisa) har bedre effekt enn dagens behandling.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.12.2021 under sak 170-2021.​