logo Nye metoder

ID2015_020, ID2018_057

Osimertinib (Tagrisso)

Behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk EGFR T790M mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft - ny vurdering.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.06.2015
Sendt inn av
Leverandør; AstraZeneca AS og Myndighet; Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_020, ID2018_057
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av ikke-småcellet lungekreft.

Referat fra Bestillerforum RHF (14.05.2018 finner du her, se sak 69-18.

Egnethetsvurdering/innspill fra Statens legemiddelverk (ID2018_057)

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.06.2019)
Osimertinib (Tagrisso) innføres ikke til andrelinjebehandling av ikke-småcellet
lungekreft med T790M-mutasjon.

Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er for høy i
forhold til den dokumenterte effekt.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.06.2019 finner du her  se sak 65-2019.

Det interegionale fagdirektørmøtet (28.01.2019)
Firmaet har tilbudt ny pris, men det er ikke grunnlag for å fremme saken for Beslutningsforum.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.12.2018)
Osimertinib (Tagrisso) innføres ikke til behandling av lokalavansert eller
metastatisk EGFR T790M mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft. 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.12.2018 finner du her - se sak 151-2018.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2017)
Osimertinib (Tagrisso) innføres ikke til andrelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) T790M-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2017 finner du her, se sak 101-2017.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.01.2017)
1. Osimertinib (Tagrisso) innføres ikke til andrelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) T790M-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
2.På grunn av manglende overlevelsesdata er det svært stor usikkerhet knyttet til relativ effekt av osimertinib sammenlignet med dagens behandlingstilbud. Saken kan vurderes på nytt, når det foreligger nye data

​Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.01.2017 finner du her, se sak 3-2017.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.05.2018
Type
Hurtig metodevurdering - oppdatering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
18.05.2018
Ferdigstilt
19.11.2018

 

Oppdatert prisnotat (26.02.2021)

 

Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 10.12.2018 og sendt til beslutning.

Oppdatert hurtig metodevurdering (19.11.2018)
Kommentar fra firma ( AstraZeneca) til vurderingen datert 19.11.2018 og tilsvaret fra Statens legemiddelverk

Oppdatert metodevurdering/notat (31.10.2017)

Hurtig metodevurdering  (22.11.2016) (Sendt til beslutning 12.12.2016)

 

Beslutning

Beslutning tatt
22.03.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.03.2021)

1. Osimertinib (Tagrisso) innføres til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk EGFR T790M-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.05.2021, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.03.2021 under sak 025-2021.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.06.2019)
Osimertinib (Tagrisso) innføres ikke til andrelinjebehandling av ikke-småcellet
lungekreft med T790M-mutasjon.

Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er for høy i
forhold til den dokumenterte effekt.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.06.2019 finner du her  se sak 65-2019.

Det interegionale fagdirektørmøtet (28.01.2019)
Firmaet har tilbudt ny pris, men det er ikke grunnlag for å fremme saken for Beslutningsforum.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.12.2018)
Osimertinib (Tagrisso) innføres ikke til behandling av lokalavansert eller
metastatisk EGFR T790M mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft. 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.12.2018 finner du her - se sak 151-2018.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2017)
Osimertinib (Tagrisso) innføres ikke til andrelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) T790M-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2017 finner du her, se sak 101-2017.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.01.2017)
1. Osimertinib (Tagrisso) innføres ikke til andrelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) T790M-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
2.På grunn av manglende overlevelsesdata er det svært stor usikkerhet knyttet til relativ effekt av osimertinib sammenlignet med dagens behandlingstilbud. Saken kan vurderes på nytt, når det foreligger nye data

​Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.01.2017 finner du her, se sak 3-2017.