logo Nye metoder

ID2018_005

Osimertinib (Tagrisso) - Indikasjon II

Førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_005
Om metoden
Legemiddel (tablett) til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft

​Metodevarsel

 

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for osimertinib (Tagrisso) ved førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
09.03.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.12.2018
Ferdigstilt
26.02.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 04.03.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
22.03.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.03.2021)

1. Osimertinib (Tagrisso) innføres til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.05.2021, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.03.2021 under sak 026-2021.