logo Nye metoder

ID2019_101

Ozanimod (Zeposia)

Behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.09.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_101
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av multippel sklerose (MS)

​Metodevarsel 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

Bestillerforum RHF ber Sykehusinnkjøp HF, LIS, utarbeide et prisnotat for ozanimod til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Prisnotatet sendes til utkvittering hos Bestillerforum RHF i vanlig prosedyre.

Dette er en endring av beslutning fra 18.11.2019.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 063-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

En tilleggsvurdering som eget oppdrag som tar utgangspunkt i den foreliggende fullstendige metodevurderingen ved relapserende remitterende multippel sklerose (ID2018_004) gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for Ozanimod til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 181-19.

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.11.2019
Type
Tilleggsvurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
28.02.2020
Ferdigstilt
31.08.2020

​Prisnotatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 08.09.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
21.09.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.09.2020)
1. Ozanimod (Zeposia) kan innføres til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet kan tas i bruk fra 15. oktober 2020, da prisen kan gjelde fra denne dato.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.09.2020 under sak 086-2020.