logo Nye metoder

ID2017_080

Padeliporfin (Tookad)

i fotodynamisk terapi som førstelinjebehandling av lokalisert prostatakreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
18.08.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_080
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) i fotodynamisk terapi som førstelinjebehandling av lokalisert prostatakreft

 

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken kan sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 109 -23. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

​Metodevarsel

Metodevurdering

 

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (28.08.2023)
 

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2017_080 Padeliporfin i fotodynamisk terapi som førstelinjebehandling av lokalisert prostatakreft er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 115-2023.