logo Nye metoder

ID2018_090

Palbociklib (Ibrance) - Indikasjon II - Revurdering

I kombinasjon med fulvestrant til behandling av HR+/HER2- avansert/metastatisk brystkreft etter tidligere endokrin behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
29.08.2018
Sendt inn av
Leverandør, Pfizer Norge AS
ID-nummer
ID2018_090
Om metoden
Legemiddel i kombinasjon med fulvestrant til behandling av HR-positiv, HER2-negativ metastatisk brystkreft som har progrediert etter endokrin behandling.

Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for palbociklib (Ibrance) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av HR-positiv, HER2-negativ metastatisk brystkreft som har progrediert etter endokrin behandling.

 Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 156-18.

 

Metoden er tidligere metodevurdert, ID2017_048

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
05.11.2018
Ferdigstilt
04.10.2019

​Hurtig metodevurdering

Prisnotat

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 10.10.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
21.10.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (21.10.2019)

 

1. Palbociklib (Ibrance) i kombinasjon med fulvestrant kan innføres til behandling av voksne pasienter med HR-positiv, HER2-negativ lokalavansert, metastatisk brystkreft som tidligere har fått endokrin behandling. Hos pre – eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med en LHRH-agonist.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet forutsettes å inngå i anbud og kan tas i bruk fra 1. april 2020, da ny pris gjelder fra denne dato.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.10.2019 under sak 105-2019.