logo Nye metoder

ID2017_048

Palbociklib (Ibrance)

Behandling av HR+/HER2- avansert/metastatisk brystkreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.04.2017
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2017_048
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av brystkreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for palbociklib (Ibrance) til behandling av HR+/HER2- avansert/metastatisk brystkreft.

*​Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.01.2017
Ferdigstilt
22.02.2018

Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 19.03.2018 og sendt til beslutning
Hurtig metodevurdering

 

Beslutning

Beslutning tatt
27.08.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

Palbociklib (Ibrance) kan innføres til kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer av lokalavansert/metastatisk brystkreft.

Leverandør har nå tilbudt ny pris etter at medikamentet ikke ble innført på et møte i Beslutningsforum i juni. Dermed er Palbociklib (Ibrance) kostnadseffektivt.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 094-2018.

 

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.06.2018)

Delrapport 1:

    1. Palbociklib (Ibrance) innføres ikke nå til kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer av lokalavansert/metastatisk brystkreft.

    2. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Dersom prisen i et LIS-anbud blir lik eller lavere dagens pris for ribosiklib (Kisqali) kan Palbociklib (Ibrance) innføres til kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer av lokalavansert/metastatisk brystkreft.

Delrapport 2:

Palbociklib (Ibrance) innføres ikke til kombinasjonsbehandling med fulvestrant av lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere endokrin behandling.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.06.2018 finner du her, se sak 73-2018 og 74-2018.