logo Nye metoder

ID2022_027

Palovarotene (Sohonos)

Behandling av fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP).
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
13.01.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_027

​​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (22.04.2024)

Søknaden om markedsføringstillatelse er avslått. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.04.2024, sak 067-24.

​​

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)

En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for palovarotene til behandling av fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). Arbeidet med metodevurderingen avventes til det foreligger tilstrekkelig data fra fase 3-studien MOVE. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 034-22.

Metodevurdering

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Notatet ble 24.04.2024 sendt til de regionale helseforetakene, som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2022_027 (PDF) (publisert 02.05.2024)