logo Nye metoder

ID2014_040

Panobinostat (Farydak)

Behandling av tilbakevendende eller refraktær myelomatose (multippel myeloma). Kombinasjon med bortezomib og deksametason.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.11.2014
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2014_040
Om metoden
Flere legemidler brukt i kombinasjon for å behandle benmargskreft (myelomatose), en blodkreftform som skyldes ukontrollert vekst av antistoffproduserende B-celler i benmargen.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for
panobinostat (Farydak) ved myelomatose i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av residiverende og/eller refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlingsregimer inkludert bortezomib og et immunmodulerende legemiddel.

*Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)
Bestillerforum RHF ber om at oppdrag om metodevurdering på panobinostat (Farydak) avsluttes og tas ut av nasjonalt system. Dette med referanse til at det bare er legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for som skal metodevurderes og behandles i beslutningsforum for nye metoder.

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.12.2014)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
24.10.2017
Ferdigstilt
29.10.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 17.12.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
28.01.2019
Ansvarlig
Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.01.2019)

  1. Panabinostat (Farydak) kan fortsatt brukes til behandling i tredje linje eller
    senere av tilbakevendende eller refraktær myelomatose (multippel myeloma) i
    kombinasjon med bortezomib og deksametason.
  2. Dette forutsetter at prisen er lik eller lavere den prisen som er grunnlag for
    denne beslutningen. 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.01.2019 finner du her, se sak 8-2019.