logo Nye metoder

ID2022_106

Parsaclisib

Behandling av voksne med relapserende eller refraktær marginalsonelymfom (MZL)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.06.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_106
Om metoden
Legemiddel (tablett) til en type lymfekreft. Parsaclisib virker ved å hemme enzymet PI3K, og derved hemme vekst og overlevelse av kreftcellene.

Metodevarsel (16.06.2022)

 

Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022)

Produsenten av legemidlet har trukket søknad om markedsføringstillatelse (MT).

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 136-22