logo Nye metoder

ID2021_049

Patiromer (Veltassa)

Behandling av hyperkalemi ved hjertesvikt hos voksne.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2021_049
Om metoden
Legemiddel til behandling av hyperkalemi ved hjertesvikt.

​Forslag

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for patiromer (Veltassa) til behandling av hyperkalemi ved hjertesvikt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 086-21.


 


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.04.2021
Type
Forenklet metodevurdering (A)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
09.06.2021
Ferdigstilt
17.12.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder de 22.12.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat​​

Beslutning

Beslutning tatt
17.01.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.01​.2022)​ ​

 

1. Patiromersorbitekskalsium (Veltassa) innføres til behandling av hyperkalemi ved serumkaliumnivå lik eller høyere enn 6 mmol/l hos voksne med hjertesvikt.  

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.01.2022 under sak 007-2022