logo Nye metoder

ID2018_065

Patisiran (Onpattro)

Behandling av hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose (hATTR amyloidose) hos voksne pasienter med polynevropati i stadium 1 eller stadium 2.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
16.06.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_065

​Metodevarsel

Endelig indikasjon (markedsføringstillatelse)

Patisiran (Onpattro) er indisert til hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose (hATTR amyloidose) hos voksne pasienter med polynevropati i stadium 1 eller stadium 2.  

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 012-24. 

Beslutning fra Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres av Statens legemiddelverk for patisiran (Onpattro) til behandling av hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose (hATTR).

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 114-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.08.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status 26.01.2024

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen og Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har dermed ikke kunnet påbegynne arbeidet med metodevurdering.

DMP har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Saken sendes til beslutning i de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2018_065 (PDF) (Publisert 26.01.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
12.02.2024
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (12.02.2024)

  1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2018_065 Patisiran (Onpattro) til behandling av hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose (hATTR) hos voksne pasienter med polynevropati i stadium 1 eller statdium 2  er avbestilt av Bestillerforum
  2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen
  3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder  

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024. Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 043-2024.