logo Nye metoder

ID2021_054

Pegcetakoplan (Aspaveli)

Behandling av voksne pasienter med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som er anemiske etter behandling med C5-inhibitor i minst 3 måneder
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.03.3031
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_054
Om metoden
Annen staving: Pegcetacoplan

Innspill fra fagperson.pdf  (publisert 24.11.2023)

......................................................................................................................................​​​

​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)
*Oppdatert 25.11.2022

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte-vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pegcetakoplan (Aspaveli) til behandling av voksne pasienter med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som er anemiske etter behandling med C5-inhibitor i minst 3 måneder. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 089-21. 

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for p​egcetacoplan til behandling av paroksysmal nattlig hemoglobinuri. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.04.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
25.10.2021
Ferdigstilt
21.11.2022

​​Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


 

Status:
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 24.11.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.​

Metodevurdering (publisert 22.11.22)

 

Prisnotat (datert 18.11.2022) 


 


Beslutning

Beslutning tatt
12.12.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

 

    1. Pegcetakoplan (Aspaveli) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som er anemiske etter behandling med C5-inhibitor i minst 3 måneder.
    2. Pegcetakoplan skal brukes etter C5-inhibitor. Det er per i dag ingen C5-inhibitor som er besluttet innført av Beslutningsforum til rutinemessig bruk i spesialisthelsetjenesten i Norge. Pegcetakoplan har dermed ikke en formell plassering i behandlingstilbudet for pasienter med PNH. 
    3. Prisen på Aspaveli er svært høy og prioriteringskriteriene er ikke oppfylt med dagens pris.


 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 175-20221.​