logo Nye metoder

ID2023_094

Pegcetacoplan (Syfovre)

Behandling av geografisk atrofi (GA) sekundært til aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) hos voksne.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
02.10.2023
Sendt inn av
Levereandør
ID-nummer
ID2023_094

Status (26.04.2024)

EMA (det europeiske legemiddelverket) har bestemt at pegcetacoplan igjen er på dag 180 i vurderingsprosessen. Mer informasjon, på engelsk, finnes på EMAs nettsider https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/syfovre . Beslutningen fra Bestillerforum for nye metoder gjelder inntil videre.   


***

Anmodning (publisert første gang 03.10.2023, oppdatert skjema publisert 27.10.2023)

Bestillerforum for nye metoder 11.12.2023

Beslutning

En hurtig metodevurdering (løp C) med en kostnad-nytte-vurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pegcetacoplan (Syfovre) til behandling geografisk atrofi sekundært til aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) hos voksne. Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023) finner du her, se sak 184-23.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.12.2023
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med en kostnad-nytte-vurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.