logo Nye metoder

ID2014_023

Pegylert interferon beta-1a (Plegridy)

Behandling av multippel sklerose (MS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.08.2014
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, LIS MS spesialistgruppe
ID-nummer
ID2014_023
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av multippel sklerose (MS)

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.01.2015)

​Bestillerforum RHF ber om at det utføres en hurtig metodevurdering på Pegylert interferon beta-1a (Plegridy), samtidig som medikamentet også vil inngå i den fullstendige metodevurderingen som er gitt som oppdrag til Kunnskapssenteret.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.09.2014)

Bestillerforum RHF ber om at metoden inngår i en fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2014_032.

 

Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.01.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
10.02.2015
Ferdigstilt
30.09.2015

Beslutning

Beslutning tatt
18.11.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019)

Bruken av dimetylfumarat (Tecfidera) til behandling av relapserende remitterende MS (RRMS) kan videreføres.

For utfyllende informasjon om beslutningen se ID2018_004.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (16.11.2015)

1.       Pegylert interferon (Plegridy®) kan innføres til førstelinjebehandling av multippel sklerose. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.

2.       Når Kunnskapssenterets fullstendige metodevurdering for MS-legemidler blir vurdert i Beslutningsforum for nye metoder, kan det bli gjort en ny vurdering også for dette medikamentet. I denne fullstendige metodevurderingen

Beslutningsforum for nye metoder 16.11.2015 - Protokoll , Sak 47-2015

Beslutningsforum for nye metoder 16.11.2015 - Innkalling og saksdokumenter