logo Nye metoder

ID2014_041

Pembrolizumab (Keytruda)

LUNGEKREFT - Behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft. Bruk etter førstelinjebehandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.11.2014
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2014_041
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.01.2017)
Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk gjøre en budsjettkonsekvensanalyse så raskt som mulig.

 Innspill Norsk lungekreftgruppe

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.12.2014)
​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.12.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
29.04.2016
Ferdigstilt
13.09.2016

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 15.09.2016 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Budsjettkonsekvensanalyse (10.02.17)

Beslutning

Beslutning tatt
24.04.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.04.2017):

 *Beslutningsforum for nye metoder drøftet i sitt møte 18.12.2017 sak om harmonisering av ordlyd i beslutningsformulering nivolumab (Opdivo) og pembrolizumab (Keytruda) til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft.
Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.12.2017 finner du her, se sak 117-2017.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2016):
​Pembrolizumab (Keytruda) innføres ved behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft kun til andrelinjebehandling.

Beslutningsforum for nye metoder påpeker at innføringen av denne metoden vil få betydning for andre deler av spesialisthelsetjenesten på grunn av høye budsjettkonsekvenser. Med bakgrunn i dette og Stortingets behandling av Prioriteringsmeldingen ber Beslutningsforum for nye metoder om at fagdirektørene i RHF-ene ser nærmere på prioriteringen mellom ulike pasientgrupper og behandlingskostnader.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2017 finner du her, se sak 52-2016.