logo Nye metoder

ID2016_067

Pembrolizumab (Keytruda)

LUNGEKREFT - Førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.09.2016
Sendt inn av
Leverandør, MSD Norge AS
ID-nummer
ID2016_067
Om metoden
Førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft

​Beslutning i Bestillerforum RHF (24.10.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk av pembrolizumab (Keytruda) til førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft

Forslag

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.10.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.12.2016
Ferdigstilt
09.03.2017

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 06.04.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2017)

1. Pembrolizumab (Keytruda®) innføres til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft hos voksne med PD-L1 uttrykk på minst 50 % uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor


2. Beslutningsforum for nye metoder påpeker at budsjettkonsekvensene er svært store, og det innebærer vanskelige prioriteringer innenfor eksisterende rammer

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2017 finner du her, se sak 38-2017.