logo Nye metoder

ID2017_005

Pembrolizumab (Keytruda)

BLOD-, BEINMARGS- OG LYMFEKREFT - Behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær Hodgkins lymfom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.01.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_005
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av Hodgkins lymfom.

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.02.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) til behandling av tilbakevendende (residiv) eller behandlingsrefraktær Hodgkins lymfom.

Referat fra Bestillerforum RHF (27.02.2017) finner du her, se sak 25-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.02.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
25.04.2017
Ferdigstilt
01.11.2017

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF 08.11.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
20.11.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2017)

  1. Pembrolizumab (Keytruda) kan innføres til behandling av pasienter med residiverende eller refraktært Hodgkins lymfom etter autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) og behandling med brentuksimabvedotin (Adcetris), eller som ikke er kvalifisert til transplantasjon og har blitt behandlet med brentuksimabvedotin (Adcetris). 
  2. Det forutsettes at pembrolizumab (Keytruda) inkluderes i LIS-anbudet på lik linje med nivolumab (Opdivo).
  3. Det forutsettes at det billigste alternativet skal benyttes.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2017 finner du her, se sak 100-2017.