logo Nye metoder

ID2018_043

Pembrolizumab (Keytruda)

LUNGEKREFT - Kombinasjonsbehandling med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_043
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lungekreft.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Hurtig metodevurdering er allerede startet hos Statens legemiddelverk. Henviser til ID2017_061_Pembrolizumab (Keytruda), Indikasjon VI.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 80-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.06.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.07.2018
Ferdigstilt
17.01.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 12.02.2019 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Notat

Beslutning

Beslutning tatt
29.04.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.04.2019)

1. Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig
kjemoterapi kan innføres til førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi med PD-L1 uttrykk lavere enn 50%.
2. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen.
3. Behandlingen kan innføres fra 15. mai 2019, da det er denne datoen som ny pris
gjelder fra.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.04.2019 finner du her, se sak 40-2019.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.02.2019)

Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi innføres ikke til førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi som har et PD-L1 uttrykk lavere enn 50 pst.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.02.2019 finner du her, se sak 19-2019.