logo Nye metoder

ID2017_060

Pembrolizumab (Keytruda)

KREFT I NYRER, URINVEIER OG MANNLIGE KJØNNSORGANER - Behandling av lokalavansert eller metastatisk blærekreft (urotelialt karsinom) hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_060
Om metoden
Legemiddel (intravenøs infusjon) til behandling av blærekreft (urotelkarsinom)

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.*

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 10-18.

* Tidligare oppdrag (fra 21.08.2017) deles i to. Hver indikasjon (i dette tilfelle to pasientpopulasjoner) må vurderes hver for seg. Se også ID2018_001.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.06.2017
Ferdigstilt
22.01.2018

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 08.02.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
26.02.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.02.2018)
Pembrolizumab (Keytruda) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.02.2018 finner du her, se sak 24-2018.