logo Nye metoder

ID2017_061

Pembrolizumab (Keytruda)

LUNGEKREFT - Førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft i kombinasjon med pemetreksed og platinumbasert kjemoterapi
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
13.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_061
Om metoden
Legemiddel (intravenøs infusjon) til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft i kombinasjon med pemetreksed og platinumbasert kjemoterapi

​Metodevarsel

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.