logo Nye metoder

ID2018_001

Pembrolizumab (Keytruda)

KREFT I NYRER, URINVEIER OG MANNLIGE KJØNNSORGANER - Behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi og hvor tumor uttrykker PD-L1 med en kombinert positiv skår(CPS) ≥ 10.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
22.01.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_001
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av blærekreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi og hvor tumor uttrykker PD-L1 med en kombinert positiv skår(CPS) ≥ 10.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 91-18.

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi. *

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 10-18.

* Tidligare oppdrag ID2017_060 deles i to. Hver indikasjon (i dette tilfelle to pasientpopulasjoner) må vurderes hver for seg. Se også ID2017_060.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.06.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.