logo Nye metoder

ID2018_097

Pembrolizumab (Keytruda)

LUNGEKREFT - Monoterapi ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_097
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lungekreft.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).


Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 164-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.