logo Nye metoder

ID2018_125

Pembrolizumab (Keytruda)

LUNGEKREFT - I kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel ved førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel ikke-småcellet lungekreft for pasienter med PD-L1-uttrykk < 50%.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.11.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_125
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lungekreft

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2020)

Statens legemiddelverk tar kontakt med firma som må levere en oppdatering av den helseøkonomiske modellen med siste tilgjengelige data i bestilling ID2018_125 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel ved førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel ikke-småcellet lungekreft. Statens legemiddelverk oppdaterer analysen basert på ny innlevering fra firma.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 073-20. 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel ved førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel ikke-småcellet lungekreft.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) finner du her, se sak 203-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.12.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
14.03.2019
Ferdigstilt
12.10.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 15.10.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess. ​

Metodevurdering rapport 1 av 2


Metdevurdering  rapport 2 av 2

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
26.10.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.10.2020)

  1. Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel kan innføres ved førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel ikke-småcellet lungekreft for pasienter med PD-L1-uttrykk < 50%.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. november 2020.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.10.2020 under sak 098-2020.