logo Nye metoder

ID2019_025

Pembrolizumab (Keytruda)

HODE- OG HALSKREFT - Monoterapi eller i kombinasjon med platinumholdig kjemoterapi og 5-fluorouracil (5-FU) i førstelinjebehandling av metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende plateepitelkarsinom i hode og hals hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 1
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.02.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_025
Om metoden
Legemiddel til bruk som monoterapi eller i kombinasjon med platinumholdig kjemoterapi og 5-fluorouracil (5-FU) i førstelinjebehandling av residiverende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC)

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.03.2019)*:

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) til bruk som monoterapi eller i kombinasjon med platinumholdig kjemoterapi og 5-fluorouracil (5-FU) i førstelinjebehandling av metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende plateepitelkarsinom i hode og hals hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 1

Protokoll fra Bestillerforum RHF (18.03.2019) finner du her, se sak 38-19.

 

*Beslutningen ble oppdatert og justert 14.10.2020 etter utstedt markedsføringstillatelse.
Opprinnelig beslutning:  Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) til bruk som monoterapi eller i kombinasjon med platinumholdig kjemoterapi og 5-fluorouracil (5-FU) i førstelinjebehandling av residiverende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2019
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
23.01.2020
Ferdigstilt
12.10.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 15.10.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

 

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
26.10.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.10.2020)

  1. Pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi eller i kombinasjon med platinumholdig kjemoterapi og 5-fluorouracil kan innføres i førstelinjebehandling av residiverende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC) hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 1.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. november 2020.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.10.2020 under sak 099-2020.