logo Nye metoder

ID2019_045

Pembrolizumab (Keytruda)

KREFT I NYRER, URINVEIER OG MANNLIGE KJØNNSORGANER - Kombinasjonsbehandling med axitinib (Inlyta) til førstelinjebehandling av avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_045
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av nyrekreft.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med axitinib (Inlyta) til førstelinjebehandling av avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom. 

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 68-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.04.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
06.03.2020
Ferdigstilt
12.08.2020

​​Rapporten er klarert av medlemmen i Bestillerforum RHF den 20.08.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

 

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.08.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.08.2020)

1. Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med aksitinib (Inlyta) kan innføres til førstelinjebehandling av avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Til pasientgruppen med god prognose/gunstig risikoprofil kan behandlingen tas i bruk fra 1. september 2020.

4. Til pasienter med intermediær eller høy risiko kan behandlingen tas i bruk fra neste anbud, som er under forberedelse.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.08.2020.2020 under sak 075-2020.