logo Nye metoder

ID2021_120

Pembrolizumab (Keytruda)

KREFT I NYRER, URINVEIER OG MANNLIGE KJØNNSORGANER - Adjuvant behandling etter kirurgi hos voksne med nyrecellekarsinom
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
17.09.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_120
Om metoden
Legemiddel (infusjon) som tilleggsbehandling etter kirurgi for å redusere risiko for tilbakefall ved nyrecellekarsinom (RCC)

Innspill fra firma (publisert 16.02.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder 13.02.2023
Bestillerforum henviser til Sak 126-22 i Bestillerforum sitt møte 20.06.2022: Bestillerforum for nye metoder ber Statens legemiddelverk om å prioritere saker i køen med henblikk på alvorlighet av tilstanden, tilgjengelighet av behandlingsalternativer, kvaliteten på dokumentasjonsgrunnlaget samt statusen for godkjenningsprosessen i EMA. Bestillerforum ber videre Statens legemiddelverk om å vurdere forenklede metodevurderinger der hvor det ses som hensiktsmessig, inklusive muligheten for å basere beslutningsgrunnlaget på metodevurderinger fra andre land. I påvente av videreutviklingen av Nye metoder gjelder denne beslutningen. 

Beslutning 
Bestillerforum for nye metoder ber Statens legemiddelverk prioritere sakene i køen i henhold til beslutningen i sak 126- 22 i Bestillerforum for nye metoder den 20.06.2022.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023) finner du her , se sak 029-23.​

 

................................................................................................................................

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) som adjuvant behandling etter kirurgi hos voksne med nyrecellekarsinom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021) finner du her​ se sak 196-21

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.10.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
05.07.2022

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
​​Statens legemiddelverk har mottatt og validert dokumentasjon fra legemiddelfirma og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.