logo Nye metoder

ID2022_022

Pembrolizumab (Keytruda)

GYNEKOLOGISK KREFT - Kombinasjon med kjemoterapi, med eller uten bevacizumab, til behandling av vedvarende, tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft hos voksne
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
03.01.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk og Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2022_022
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av en type livmorhalskreft

Forslag (Innsendt 3.1.2022. Forslaget behandles sammen med metodevarselet)

​Metodevarsel (13.1.2022)

 

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (20.06.2022)

De regionale fagdirektørene gir unntak på gruppenivå for pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi, med eller uten bevacizumab, til behandling av vedvarende, tilbakevendende eller metastatisk PD-L1 positiv (Combined Positive Score, CPS ≥ 1) livmorhalskreft hos voksne. Unntaket gjelder frem til saken fremmes for Beslutningsforum for nye metoder. Link til beslutningen om unntak her.

 

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)

Beslutning
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi, med eller uten bevacizumab, til behandling av vedvarende, tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft hos voksne. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 029-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.02.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp c) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF, LIS

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt  og fageksperter er rekruttert.