logo Nye metoder

ID2022_117

Pembrolizumab (Keytruda)

LUNGEKREFT - Monoterapi til adjuvant behandling av voksne med ikke-småcellet lungekreft med høy risiko for tilbakefall etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
18.08.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_117
Om metoden
Legemiddel (infusjon) som tilleggsbehandling ved lungekreft


Innspill fra firma (pdf.) (publisert 17.10.2023)

Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023)

Bestillerforum for nye metoder ser fortsatt behov for en hurtig metodevurdering (løp C) med en kostnadnytteanalyse.

Beslutning
Oppdraget oppdateres i tråd med godkjent indikasjon. Bestillerforum for nye metoder opprettholder beslutningen fra 26.09.2022 om en hurtig metodevurdering (løp C) med en kostnadnytteanalyse som gjennomføres av Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi til adjuvant behandling av voksne med ikke-småcellet lungekreft med høy risiko for tilbakefall etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023) finner du her, se sak 170-23.

................................................................................................................................

Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) til adjuvant behandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​​​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her  , se sak 162-22.

​Metodevarsel (19.08.2022)


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.

​​