logo Nye metoder

ID2023_098

Pembrolizumab (Keytruda)

MAGE- OG TARMKREFT - Kombinasjon med gemcitabinbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk galleveiskreft (BTC) hos voksne
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
17.10.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_098
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av galleveiskreft (gallegangskreft)

Anmodning ID2023_098 (PDF) (publisert 18.10.2023)

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Leverandør har mulighet til å registrere legemiddelet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler».

Beslutning

En metodevurdering med en kostnad-nytte-analyse gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med gemcitabin- og cisplatinbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk galleveiskreft (BTC) hos voksne. Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF.
Bestillerforum kan vurdere denne beslutningen på nytt dersom det foreligger en kostnad-nytte-analyse for en sammenlignbar metode. Leverandør bes om å sende inn et innspill dersom de da ønsker en ny vurdering av oppdragstype.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 002-24. 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.01.2024
Type
Metodevurdering med en kostnad-nytte-analyse med tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

​​​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert, sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) - som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon, som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt, og fageksperter er rekruttert.