logo Nye metoder

ID2022_137

Pembrolizumab (Keytruda)

HUDKREFT - Adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIb og IIc
Metodevurdering ferdigstilt

Forslag

Sendt inn
06.10.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_137
Om metoden
Legemiddel (infusjon) som tilleggsbehandling etter operasjon ved visse typer hudkreft

Metodevarsel​ (publisert 14.10.2022)​

Innspill fra firma​ (07.11.2022)

 

Bestillerforum for nye metoder 23.10.2023

Bestillerforum for nye metoder ville foretrukket en kostnad-nytte vurdering (løp C), men kliniske effektdata er ikke tilstrekkelige for en slik analyse.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet, alvorlighet / prognosetap, ressursbruk og budsjettkonsekvenser (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIB og IIC. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 159-23.

 

Bestillerforum for nye metoder (21.11.2022)
Statens legemiddelverk informerer om at aldersutvidelsen for adjuvant melanom stadium III vil bli inkludert i den pågående revurderingen av ID2018_067.

Beslutning
En hurtig metodevurdering (løp C) med vurdering av effekt, sikkerhet og helseøkonomi gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIb og IIc. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 192-22.​​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.11.2022
Type
En forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.12.2022

​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status (23.02.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har levert en metodevurdering (se under).

Metodevurdering ID2022_137(PDF) (publisert 23.02.2024)

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og det pågår nå et arbeid med å utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotat er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.