logo Nye metoder

ID2022_137

Pembrolizumab (Keytruda)

HUDKREFT - I monoterapi til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIB og IIC.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
06.10.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_137
Om metoden
Legemiddel (infusjon) som tilleggsbehandling etter operasjon ved visse typer hudkreft

Metodevarsel​ (publisert 14.10.2022)​

Innspill fra firma​ (07.11.2022)

 

Bestillerforum for nye metoder 23.10.2023

Bestillerforum for nye metoder ville foretrukket en kostnad-nytte vurdering (løp C), men kliniske effektdata er ikke tilstrekkelige for en slik analyse.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet, alvorlighet / prognosetap, ressursbruk og budsjettkonsekvenser (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIB og IIC. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 159-23.

 

Bestillerforum for nye metoder (21.11.2022)
Statens legemiddelverk informerer om at aldersutvidelsen for adjuvant melanom stadium III vil bli inkludert i den pågående revurderingen av ID2018_067.

Beslutning
En hurtig metodevurdering (løp C) med vurdering av effekt, sikkerhet og helseøkonomi gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIb og IIc. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 192-22.​​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.11.2022
Type
En forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.12.2022
Ferdigstilt
12.03.2024

​Status (18.03.2024)

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 18.03.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2022_137(PDF) (publisert 23.02.2024)

Prisnotat (PDF) (datert 04.03.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
22.04.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.04.2024)

  1. Pembrolizumab (Keytruda) innføres ikke som monoterapi til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIB og IIC.
  2. Det er ikke tilbudt en pris som står i et rimelig forhold til dokumentert nytte, og i forhold til prisen på annen tilgjengelig behandling

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 22.04.2024 under sak 055-2024.