logo

ID2023_090

Pembrolizumab (Keytruda) - Indikasjon XXVI

I kombinasjon med trastuzumab, fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi som førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk HER-2 positiv gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS≥ 1.
Til Bestillerforum
18.09.2023

Forslag

Sendt inn
18.09.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_090
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av en type magekreft

Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Anmodning (publisert 19.09.2023)

​Status 05.10.2023
En spesialistgruppe i Sykehusinnkjøp HF har gjort en tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet. Basert på tilgjengelig dokumentasjon pr. 04.10.2023 vurderes legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) til aktuell indikasjon å ikke ha sammenlignbar effekt som trastuzumab i kombinasjon med platinabasert kjemoterapi for hovedparten av pasientene.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 11.12.2023.

Statens legemiddelverk vil i forkant utarbeide en egnethetsvurdering av anmodningen og det vil bli innhentet faglige innspill.