logo Nye metoder

ID2023_090

Pembrolizumab (Keytruda)

MAGE- OG TARMKREFT - Kombinasjon med trastuzumab, fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi som førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk HER-2 positiv gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS≥ 1.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
18.09.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_090

Innspill ID2023_090 (PDF) (publisert 12.02.2024)

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Bakgrunnen for at det ble gitt oppdrag om en forenklet vurdering for HER2-negativ indikasjon var at indikasjonen i stor grad er overlappende med allerede innført PD-L1-behandling. HER2-positiv kreft kan være assosiert med dårligere prognose og mer aggressiv sykdom enn HER2-negativ kreft, og her er det heller ikke gjort noen tidligere vurderinger av andre immunsjekkpunkthemmere. Det er også to forskjellige studier som ligger til grunn for de to indikasjonene. Bestillerforum for nye metoder endrer derfor ikke oppdragene.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 045-24.

****

Anmodning ID2023_090 (PDF) (publisert 19.09.2023)

Bestillerforum for nye metoder 11.12.2023

En hurtig metodevurdering (løp C) med en kostnad-nytte-vurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med trastuzumab, fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi  om førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk HER-2 positiv gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS≥ 1. Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 11.12.2023, sak 182-21. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.12.2023
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert, sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status 

Direktoratet for medisinske produkter venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.