logo Nye metoder

ID2020_059

Pemigatinib (Pemazyre)

Monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft) med fibroblastvekstfaktor-reseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller rearrangering, med progresjon etter minst én tidligere linje med systemisk behandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.06.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_059
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av gallegangskreft. Betegnelse på kreft i gallegangene, som går fra leveren og ut i tolvfingertarmen.

​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) 

​Bestillerforum for nye metoder ville foretrukket en kostnad-nytte vurdering (C), men effektdata er ikke tilstrekkelige for en slik analyse. En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pemigatinib (Pemazyre) som monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft) med fibroblastvekstfaktor-reseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller rearrangering, med progresjon etter minst én tidligere linje med systemisk behandling. 

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 122-21  ​

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020) 
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pemigatinib til behandling av lokalavansert eller metastatisk gallegangskreft.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 139-20  

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.09.2020
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
23.04.2021
Ferdigstilt
20.05.2022

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 31.05.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (utkvittert og publisert 08.03.2022)

Prisnotat (datert 20.05.2022)

Prisnotat​ (datert 03.08.2022)

Prisnotat (datert 17.11.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
12.12.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

 

  1. Pemigatinib (Pemazyre) innføres ikke som monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med fibroblastvekstfaktor-reseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller -rearrangering, med progresjon etter minst en tidligere linje med systemisk behandling.
  2. Det er begrenset tilgjengelig dokumentasjon og prisen på legemidlet er høy.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.​​


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 176-20221.​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

  1. ​Pemigatinib (Pemazyre) innføres ikke som monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med fibroblastvekstfaktor-reseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller -rearrangering, med progresjon etter minst en tidligere linje med systemisk behandling.
  2. Det er begrenset tilgjengelig dokumentasjon og prisen på legemidlet er høy.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 123-2022. ​​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06.2022)

  1. Pemigatinib (Pemazyre) innføres ikke som monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med fibroblastvekstfaktor-reseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller -rearrangering, med progresjon etter minst en tidligere linje med systemisk behandling.
  2. Det er begrenset tilgjengelig dokumentasjon og prisen på legemidlet er høy.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 075-2022.