logo Nye metoder

ID2015_023

Pertuzumab (Perjeta) - Indikasjon II

Neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft, avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.06.2015
Sendt inn av
Leverandør, Roche Norge AS
ID-nummer
ID2015_023
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av brystkreft.

Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)

Hurtig metodevurdering for pertuzumab (Perjeta) i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi til adjuvant behandling av tidlig HER-2 positiv brystkreft, samt oppdateringene av vurderingene til neoadjuvant og til førstelinjebehandling prioriteres for ferdigstillelse ved Statens legemiddelverk.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.08.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på pertuzumab (Perjeta) til neoadjuvant behandling ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.08.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
04.02.2016
Ferdigstilt
30.09.2016

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 27.10.2016 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
14.11.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.06.2019)

  1. Pertuzumab (Perjeta) innføres for neoadjuvant og adjuvant behandling, avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft.
  2. Den nye avtalen er også en revisjon av eksisterende tilleggsavtale for metastatisk HER2-positiv brystkreft, som ble innført før prinsippet om flat rabatt, og anses som mer hensiktsmessig enn dagens avtale.
  3.  Hovedprinsippet om flat rabatt ligger fortsatt fast.
  4. Det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  5. Avtalen skal følges opp med tilhørende rapportering til Beslutningsforum innen 15.juni 2020.
  6. Avtalen trer i kraft fra 15. juli 2019.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.06.2019 finner du her  se sak 67-2019.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.11.2016)

  1. Pertuzumab (Perjeta®) innføres ikke til neoadjuvant behandling av lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft.
  2. Kunnskapsgrunnlaget dokumenterer ikke noen tydelige kliniske effektforskjeller (inkludert progresjonsfri overlevelse).

Protokollen fra Beslutningsforum for nye metoder (14.11.2016) finner du her, se sak 69-2016